پارتیشن دوجداره کلاف آلومینیوم

پارتیشن دوجداره

پارتیشن دوجداره

پارتیشن دوجداره کلاف آلومینیوم اختصاصیی .

پارتیشن آریا دارای قابلیت جابجائی با قطعات قابل حمل میباشد واین امکان رابرای سازمان یا ارگان فراهم میسازد تا زمانی که قصد متناسب سازی یا تغییر سیستم
چیدمان نیروی انسانی ویا تغییر محل ومکان خود را داشته باشد.به آسانی بتوانداین تغییرات کاربردی رادر هر زمان ومکان انجام دهدوازهمان دیوارها وپارتیشن های قبلی استفاده نماید.

/ 0 نظر / 13 بازدید